Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Lp. Nazwa Plik do pobrania
INFORMACJE, ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE OGÓLNE DO KONKURSU
0 Komunikat ws. konkursu Pobierz plik »
(format .pdf, 165.01 KB)
1. INFORMACJE, ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE OGÓLNE DO KONKURSU Pobierz plik »
(format .pdf, 17.40 MB)
REGULAMIN KONKURSU
1. Regulamin Konkursu - wersja aktualna (zmiana treści nr 2, 26.04.2023) Pobierz plik »
(format .pdf, 755.94 KB)
1 Regulamin Konkursu - (zmiana treści nr 1, 19.04.2023) - wersja nieaktualna Pobierz plik »
(format .pdf, 578.10 KB)
1 Regulamin konkursu - wersja nieaktualna Pobierz plik »
(format .pdf, 576.34 KB)
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU INFORMACYJNE
1. Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia Umowy na wykonanie Przedmiotu usługi udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki Pobierz plik »
(format .pdf, 354.23 KB)
2. Załącznik nr 2 - Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych Pobierz plik »
(format .pdf, 184.88 KB)
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE
1. Załącznik nr 3A - Wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Pobierz plik »
(format .docx, 80.08 KB)
2. Załącznik nr 3B - Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie Członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy. Pobierz plik »
(format .docx, 34.65 KB)
3. Załącznik nr 3B1 - Oświadczenie Uczestnika konkursu, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Pobierz plik »
(format .docx, 21.25 KB)
4. Załącznik nr 3B2 - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Pobierz plik »
(format .docx, 22.47 KB)
5. Załącznik nr 3C - wersja aktualna (zmiana treści nr 1, 19.04.2023) - Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami. Pobierz plik »
(format .docx, 46.17 KB)
5 Załącznik nr 3C - wersja nieaktualna - Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami. Pobierz plik »
(format .docx, 43.34 KB)
6. Załącznik nr 3D1 - Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby. Pobierz plik »
(format .docx, 365.01 KB)
7. Załącznik nr 3E - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie. Pobierz plik »
(format .docx, 30.40 KB)
8. Załącznik nr 3F - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Pobierz plik »
(format .docx, 31.31 KB)
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ETAPIE SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH
1. Załącznik nr 4A - Wzór pokwitowania złożenia postaci fizycznej Opracowania studialnego. Pobierz plik »
(format .doc, 55.00 KB)
2. Załącznik nr 4B - Wzór karty identyfikacyjnej Opracowania studialnego. Pobierz plik »
(format .docx, 38.67 KB)
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ETAPIE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Załącznik nr 5A - Wzór pokwitowania złożenia postaci fizycznej Pracy konkursowej. Pobierz plik »
(format .doc, 55.00 KB)
2. Załącznik nr 5B - Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej. Pobierz plik »
(format .docx, 40.10 KB)
ZAŁĄCZNIKI PROJEKTOWE DO KONKURSU DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU I ZŁOŻENIA JAKO SKŁADOWA CZĘŚCI OPISOWEJ PRACY KONKURSOWEJ
1. Załącznik nr 6A1 - Informacja o planowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu usługi - Szacowany koszt przygotowanie i realizacji inwestycji dla opracowań studialnych - I etap konkursu  
2. Załącznik nr 6A2 - Informacja o planowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu usługi - Szacowany koszt przygotowanie i realizacji inwestycji dla prac konkursowych - II etap konkursu  
UWAGA
Organizator udostępni Załącznik nr 6A1 dla Uczestników konkursu którzy zostaną zakwalifikowani do Etapu I Konkursu oraz Załącznik nr 6A2 dla Uczestników konkursu którzy zostaną zakwalifikowani do Etapu II Konkursu Załącznik będzie zawierał w szczególności ogólną tabelę grup przedmiarowych dla Inwestycji do uzupełnienia przez Uczestnika konkursu wraz z podaniem szacunkowego kosztu realizacji Inwestycji oraz kosztu wykonania usługi na podstawie opracowania studialnego oraz pracy konkursowej.
3. Załącznik nr 6B1 - Tabela 1A przyjęte powierzchnie dla Kancelarii Senatu.  
4. Załącznik nr 6B2 - Tabela 2A przyjęte powierzchnie dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
5. Załącznik nr 6B3 - Tabela 3A przyjęte powierzchnie dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjna lub społecznie użyteczną  
UWAGA
Organizator udostępni Załącznik nr 6B dla Uczestników konkursu którzy zostaną zakwalifikowani do I i II Etapu Konkursu.
6. Załącznik nr 6C – Zestawienie pomieszczeń  
7. Załącznik nr 6D – Podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję  
UWAGA
Organizator udostępni Załącznik nr 6C i Załącznik nr 6D dla Uczestników konkursu którzy zostaną zakwalifikowani do I i II Etapu Konkursu.
ZAŁĄCZNIKI INFORMACYJNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA PROJEKTU KONKURSOWEGO
1. Załącznik nr 7A - Mapa zasadnicza z linią rozgraniczającą teren inwestycji  
2. Załącznik nr 7B – Wytyczne Funkcjonalno-Użytkowe  
3. Załącznik nr 7C – Rysunek przybliżonej lokalizacji odbudowywanych obiektów  
UWAGA
Organizator udostępni Załącznik nr 7A i Załącznik 7B oraz Załącznik nr 7C dla Uczestników konkursu którzy zostaną zakwalifikowani do I i II Etapu Konkursu.
4. Załącznik nr 8 – GIS (Geograficzny System Informacji, z ang. Geografical Information System)  
5. Załącznik nr 9 - Mapa do celów projektowych  
6. Załącznik nr 10 - Domiary geodezyjne terenu oraz przekroje  
7. Załącznik nr 11 - Ekspertyza stanu technicznego wraz z inwentaryzacją budowlaną Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie  
8. Załącznik nr 12 - Nieinwazyjne badania geofizyczne terenu planowanej inwestycji  
9. Załącznik nr 13 - Ekspertyza dendrologiczna drzew i krzewów rosnących w obrębie terenu objętego pracami archeologicznymi w Ogrodzie Saskim  
10. Załącznik nr 14 - Analiza architektoniczna historycznej zabudowy zachodniej pierzei Placu Saskiego  
11. Załącznik nr 15 - Katalog fotografii i ilustracji historycznych  
12. Załącznik nr 16 - Wpis do rejestru zabytków nr 511/1  
13. Załącznik nr 17 - Wpis do rejestru zabytków nr 511/2  
14. Załącznik nr 18 - Wpis do rejestru zabytków nr 511/3  
15. Załącznik nr 19 - Wpis do rejestru zabytków nr 512/1  
16. Załącznik nr 20 - Wpis do rejestru zabytków nr A-608  
17. Załącznik nr 21 - Wpis do rejestru zabytków nr A-741  
18. Załącznik nr 22 - Studium geologiczno – inżynierskie  
19. Załącznik nr 23 - Sieci elektroenergetyczne (STOEN).  
20. Załącznik nr 24 - Sieci wodociągowe i kanalizacyjne (MPWiK)  
21. Załącznik nr 25 - Sieci ciepłownicze (VEOLIA).  
22. Załącznik nr 26 - Sieci gazowe (PSG).  
23. Załącznik nr 27 - Sieci telekomunikacyjne  
24. Załącznik nr 28 - Katalog fotografii obszaru inwestycji oraz najbliższego sąsiedztwa wraz ze wskazaniem na mapie zasadniczej miejsc wykonania zdjęć.  
25. Załącznik nr 29 - Uchwała Rady Odbudowy nr 1/2023 z dnia 6 marca 2023 r.  
26. Załącznik nr 30 - Wyciąg z badań archeologicznych  
UWAGA
Organizator udostępni Załączniki od nr 8 do nr 30 dla Uczestników konkursu którzy zostaną zakwalifikowani do I i II Etapu Konkursu. Lista Załączników może być uzupełniana o kolejne Załączniki Informacyjne.