Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Zadawanie pytań

Komunikacja w Konkursie, w tym:

 • składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w tym także uzupełnień i wyjaśnień wniosków na wezwanie Organizatora,
 • składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
 • składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
 • składanie Opracowań studialnych,
 • składanie Prac konkursowych,
 • wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
 • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących Opracowań studialnych i Prac konkursowych, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 1) lit. b). oraz Rozdziale VII ust. 3 pkt 1) lit. b).

ADRES ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY KONKURSOWEJ: https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Patrz poniżej - odpowiedź zbiorcza na pytania 1, 2 i 4
Odpowiedź:
Patrz poniżej - odpowiedź zbiorcza na pytania 1, 2 i 4
Odpowiedź:

A.
Tak.

B.
Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych rozwiązań opracowań studialnych lub prac konkursowych – odpowiednie postanowienia Regulaminu konkursu pozostają bez zmian. Sposób przygotowania opracowań studialnych i prac konkursowych oraz skład zespołu autorskiego należy do decyzji Uczestnika konkursu i musi być on zgodny z Regulaminem konkursu oraz przepisami Prawa zamówień publicznych. Oznacza to, zgodnie komentarzem do Art. 345 ust.1 Pzp (PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KOMENTARZ, praca pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021) że „Przepis art. 345 ust. 1 Pzp zawiera podobną regulację do art. 218 ust. 1 Pzp dotyczącego ofert. Przepis należy rozumieć dwojako. W pierwszym rozumieniu uczestnik konkursu fizycznie może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Nie jest dopuszczalne przedłożenie zamawiającemu więcej niż jednego rozwiązania autorskiego (oczywiście w przypadku konkursu Art. 345 Prawo zamówień publicznych dwuetapowego oznacza to, że uczestnik konkursu i autor może złożyć jedno opracowanie studialne i jedną pracę). Brak jest w konkursie regulacji analogicznych do oferty wariantowej. W drugim rozumieniu przepis oznacza, że uczestnik konkursu (rozumiany bezpośrednio jako autor lub współautor) może brać udział w przygotowaniu tylko jednej pracy biorącej udział w konkursie. Przykładowo złożenie pracy konkursowej jako uczestnik-autor, a następnie jako jeden z autorów (w sytuacji, gdy uczestnikiem postępowania jest np. biuro projektowe), nie będzie dopuszczalne.”

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie 1:
Organizator pozostawia wymóg dwupoziomowego, wielostanowiskowego garażu podziemnego, przy czym dokonuje zmiany treści Regulaminu konkursu w zakresie podziału warunku udziału w Konkursie wymienionego w Rozdziale IV ust. 1 pkt 7 lit d) ppkt 1) na trzy rozdzielne warunki przy zachowaniu wymogów związanych z doświadczeniem jak poniżej.

Odpowiedź na pytanie 2:
Organizator pozostawia wymóg posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, przy czym dokonuje zmiany treści Regulaminu konkursu w zakresie podziału warunku udziału w Konkursie wymienionego w Rozdziale IV ust. 1 pkt 7 lit d) ppkt 1) na trzy rozdzielne warunki przy zachowaniu wymogów związanych z doświadczeniem jak poniżej.

Odpowiedź na pytanie 4:
Organizator w celu dostosowania postanowień Regulaminu konkursu do zawartości Załączników do Regulaminu wycofuje Załącznik nr 3D do Regulaminu oraz zmienia treść Regulaminu konkursu jak poniżej.

W związku z pytaniami Organizator zmienia treść Regulaminu konkursu jak następuje.

1. Rozdział IV ust. 1 pkt 7 lit d) przyjmuje brzmienie:

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej (warunek może być rozpatrywany łącznie lub rozdzielnie):

1) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. – Dz.U. z 2022r. poz. 1225), o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 20 000 m2 oraz w którym znajduje się przynajmniej dwukondygnacyjny, wielostanowiskowy garaż podziemny, a także część konferencyjna (z salą dla nie mniej niż 100 osób)
,

oraz

2) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. – Dz.U. z 2022r. poz. 1225), o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 20 000 m2 oraz w którym znajduje się część wystawienniczo-ekspozycyjna (muzealna) o powierzchni netto nie mniejszej niż 600 m2
,

oraz

3) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. – Dz.U. z 2022r. poz. 1225), o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 20 000 m2 oraz w którym znajduje się sala koncertowa lub wielofunkcyjną z możliwością organizowania koncertów kameralnych na nie mniej niż 250 miejsc (z wyjątkiem kin, stadionów i hal sportowych)
,

oraz

4) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. – Dz.U. z 2022r. poz. 1225), wpisanego do rejestru zabytków lub na terenie podlegającym ochronie konserwatorskiej.

oraz

5) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na podstawie której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. – Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

oraz

6) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wykształcenie z dziedziny akustyki oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednego projektu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla obiektu budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. – Dz.U. z 2022r. poz. 1225), na który uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę i w którym mieści sala koncertowa lub widowiskowa o nie mniej niż 250 miejscach z odpowiednim zapleczem (z wyłączeniem kin, stadionów i hal sportowych).

oraz

7) jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wykształcenie z dziedziny architektury krajobrazu oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej dokumentacji projektowej na której podstawie zrealizowano rewaloryzację zabytkowego założenia parkowego lub ogrodowego o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 wraz z elementami małej architektury (drobnych form architektonicznych).

- Organizator informuje, że Wykonawca zaproszony do negocjacji będzie zobowiązany wykazać, że będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 2) lit. c) Regulaminu.

- Na spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7) lit. d) Organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania w/w osobami wraz z wykazem osób, zawierającym informacje o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz doświadczeniu wraz z podstawą do dysponowania tymi osobami.

- Uwaga: dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz.334).

2. Rozdział IV ust. 2 pkt 2) przyjmuje brzmienie:

2) W celu spełnienia wymagań ustalonych przez Organizatora tj. wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału Uczestnik konkursu musi złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie następujące podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty:

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 oraz pkt 9-10 Ustawy wg. Załącznika nr 3b do Regulaminu.

Wymagana forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

Zaleca się przygotowanie pliku w formacie PDF.

b) Oświadczenie Uczestnika konkursu, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg. Załącznika nr 3b1 do Regulaminu.

Wymagana forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

Zaleca się przygotowanie pliku w formacie PDF.

c) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wg. Załącznika nr 3b2 do Regulaminu.

Wymagana forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

Zaleca się przygotowanie pliku w formacie PDF.

d) Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, zawierającym informacje o posiadanych przez nie uprawnieniach i doświadczeniu oraz podstawą dysponowania tymi osobami wg. Załącznika nr 3c do Regulaminu.

Wymagana forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

Zaleca się przygotowanie pliku w formacie PDF.

e) W przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu zasobów zgodne co do treści
z postanowieniami ust. 1 pkt 10) niniejszego Rozdziału wg. Załącznika nr 3d1 do Regulaminu.

Wymagana forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby lub w inny sposób dopuszczony przepisami ustawy Pzp i aktów wykonawczych.

Zaleca się przesłanie pliku w formacie PDF.

f) W przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów składa oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie:

art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 oraz pkt 9-10 Ustawy wg. Załącznika nr 3b do Regulaminu,

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg. Załącznika nr 3b1 do Regulaminu,

art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wg. Załącznika nr 3b2 do Regulaminu.

Wymagana forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby. lub w inny sposób dopuszczony przepisami ustawy Pzp i aktów wykonawczych .

Zaleca się przesłanie pliku w formacie PDF.

g) Dokument pełnomocnictwa w przypadku, jeśli Uczestnik/ Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie ustanowili pełnomocnika wg. Załącznika nr 3e do Regulaminu (dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie) lub Załącznika nr 3f do Regulaminu (dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie).

Wymagana forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym tego kto udziela pełnomocnictwa albo kopia potwierdzona w trybie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799).

Zaleca się przesłanie pliku w formacie PDF.

3. Rozdział XII ust. 2 pkt 9) przyjmuje brzmienie:

1. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE

1) Załącznik nr 3A - Wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

2) Załącznik nr 3B - Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie Członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy.

3) Załącznik nr 3B1 - Oświadczenie Uczestnika konkursu, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4) Załącznik nr 3B2 - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

5) Załącznik nr 3C - Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału
w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

6) Załącznik nr 3D1 - Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby.

7) Załącznik nr 3E - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie.

8) Załącznik nr 3F - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

W związku z powyższą zmianą nr 1 treści Regulaminu konkursu stosowna zmiana została dokonana w Załączniku nr 3C do Regulaminu.

Zmieniony Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 3C do Regulaminu zostały zamieszczone na stronie internetowej konkursu w zakładce „Regulamin konkursu”

Odpowiedź:
Konkurs prowadzony jest wyłącznie w języku polskim. Zamieszczone na stronie internetowej konkursu wersje angielskie materiałów konkursowych są jedynie materiałem informacyjnym.
Odpowiedź:

Konkurs prowadzony jest wyłącznie w języku polskim. Pytania należy zadawać w języku polskim. Zamieszczone na stronie internetowej konkursu wersje angielskie materiałów konkursowych są jedynie materiałem informacyjnym.

The competition is conducted only in Polish. Questions should be asked in Polish. The English versions of the competition materials posted on the competition website are for information purposes only.

Odpowiedź:

Konkurs prowadzony jest wyłącznie w języku polskim. Pytania należy zadawać w języku polskim. Zamieszczone na stronie internetowej konkursu wersje angielskie materiałów konkursowych są jedynie materiałem informacyjnym.

The competition is conducted only in Polish. Questions should be asked in Polish. The English versions of the competition materials posted on the competition website are for information purposes only.

Odpowiedź:

Konkurs prowadzony jest wyłącznie w języku polskim. Pytania należy zadawać w języku polskim. Zamieszczone na stronie internetowej konkursu wersje angielskie materiałów konkursowych są jedynie materiałem informacyjnym.

The competition is conducted only in Polish. Questions should be asked in Polish. The English versions of the competition materials posted on the competition website are for information purposes only.

Odpowiedź:
Zasady składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określa Regulamin konkursu, Rozdział IV.
Odpowiedź:
Załącznik nr 3F do Regulaminu konkursu jest możliwy do pobrania.
Odpowiedź:
Numer Uczestnika konkursu jest nadawany automatycznie przez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w konkursie.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu model 3D (system GIS).
Odpowiedź:
Zamawiający prosi o doprecyzowanie w jakim formacie chcielibyście Państwo otrzymać model? Jednocześnie informuję, że przedstawiony model GIS jest materiałem pomocniczym i zgodnie z poniższym komunikatem, umieszczonym na udostępnionej Uczestnikom Konkursu platformie, nie może być traktowany jako integralna część pracy konkursowej. "Niniejszy model 3D stanowi efekt autorskiej analizy materiałów źródłowych, ma charakter poglądowy i może stanowić punkt odniesienia dla twórców prac konkursowych. Jednocześnie nie może być traktowany jako integralna część przyszłej pracy konkursowej, ani jako finalna wersja zewnętrznego kształtu architektonicznego budynków".
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że 12 Uczestników zostało dopuszczonych do udziału w konkursie i zaproszonych do złożenia Opracowania studialnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie opublikuje listy pracowni (zespołów), które zostały zakwalifikowane do Konkursu i zostały zaproszone do składania prac studialnych
Odpowiedź:
Koncepcja eksponowania pozostałości piwnic Pałacu Saskiego należy do decyzji Uczestnika. Zamawiający przekazał informację na temat elementów objętych ochroną konserwatorską.

Wytyczne Funkcjonalno-Użytkowe (Załącznik nr 7B) wskazują:
- (IV.2.5.): "Zachowane relikty zabudowy wpisane do rejestru zabytków i wchodzące w obrys odbudowywanych budynków należy wyeksponować dla zwiedzających".
- (IV.2.14.5.): "Należy wyeksponować dla zwiedzających relikty dawnej zabudowy wpisane do rejestru zabytków i występujące w obrębie odbudowywanych obiektów".
- dodatkowa informacja w WFU (str. 35): "We wnioskach z badań wskazano ponadto, że ze względu na stan zachowania i wartości historyczno-kulturowe relikty architektoniczne odsłonięte w czasie prac wykopaliskowych nie wymagają szczególnej ochrony konserwatorskiej i mogą zostać rozebrane podczas budowy kondygnacji podziemnych nowych budynków". Powyższe nie wyklucza propozycji projektowych, które wyeksponują większy obszar reliktów, od tego, który został wpisany do rejestru zabytków.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na PYTANIE 3. Zamawiający nie ma może wygenerować plików w innym rozszerzeniu.
Odpowiedź:

Kwestie zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują przepisy ustawy z dnia 11 września 2029 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1710, ze zm.) art. 449-453.  Zgodnie z tymi przepisami:

Art. 450 [Formy zabezpieczenia]

1. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Art. 452 [Maksymalna wysokość zabezpieczenia]

1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Wysokość zabezpieczenia zostanie wskazana w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną przekazane wykonawcy, z którym będą prowadzone negocjacje, wraz z zaproszeniem do negocjacji.

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie wskazywał w WFU lokalizacji miejsc parkingowych usytuowanych na poziomie -1.
2. Patrz: WFU IV.4. Tabela nr 1. Wytyczne programowo-przestrzenne Kancelarii Senatu RP, pkt. 39, stanowi, że miejsca postojowe w garażu: "miejsca postojowe w garażu dla samochodów służbowych, senatorów, pracowników" - 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
3. Nie zostały wydane zalecenia.
4. Nie zostały wydane zalecenia.
5. Nie zostały wydane zalecenia. Projekt rzeźb nie jest przedmiotem konkursu. Detal architektoniczny i mała architektura winny być, zgodnie ze wskazaną ustawą , odtworzone w kształcie z 31 sierpnia 1939 r.
6. Tak, zostały umieszczone w Załączniku nr 28.
7. Zgodnie z zapisami w Rozdziale VII pkt. 2b Regulaminu konkursu, zarówno tabele jak i pomniejszone plansze są dodatkową częścią do 20 stron opisu. cyt.: "Praca konkursowa powinna obligatoryjnie składać się z: (...) CZĘŚCI OPISOWEJ – maksymalnie 20 arkuszy A4 tekstu oraz dodatkowo (nie wliczane do 20 stron opisu) tabele stanowiące Załączniki nr 6A2, 6B, 6C i 6D do Regulaminu oraz pomniejszone do formatu A3 plansze części graficznej".

Odpowiedź:
Załącznik nr 6B1 (Tabela 1A), Załącznik nr 6B2 (Tabela 2A), Załącznik nr 6B3 (Tabela 3A) to tabele dotyczące programu funkcjonalnego dedykowanego poszczególnym Użytkownikom. Tabela 6C jest standardową informacją pozwalającą poznać zaproponowany przez danego Projektanta podział funkcjonalny poszczególnych kondygnacji. Oba sposoby zapisu są ważne dla oceny opracowań. Jednocześnie informujemy, że na skutek błędu redakcyjnego w Załączniku nr 6 B3 (Tabela 3A) poz. 3 i 4 , nie zostały zamieszczone. W załączeniu do niniejszych odpowiedzi przesyłamy ww. tabelę z korektą. Tabela zostanie także umieszczona na stronie internetowej Konkursu
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że tabele z Załącznika nr 7B w formacie EXCEL, rozszerzone o kolumny do uzupełnienia, znajdują się w Załączniku 6B_Przyjęte powierzchnie: Tabela 1A - Zał. 6B1; Tabela 2A - Zał. 6B2; Tabela 3A - Zał. 6B3.

Załączniki:

Odpowiedź:

Wspólna przestrzeń wjazdu umożliwiająca bezkolizyjne wjazdy do garaży przeznaczonych dla poszczególnych Użytkowników nie jest wystarczająca. Kancelaria Senatu RP wymaga zastosowania dodatkowego, niezależnego wjazdu awaryjnego, vide WFU IV. 4. 2. 42.

WFU IV. 2. 13. 7. Dopuszcza się wjazd na teren inwestycji dla samochodów osobowych od strony ul. Fredry i przejazd pod łącznikiem Pałacu Brühla z pawilonem Becka, z uwzględnieniem słupów historycznie usytuowanych centralnie pod ww. łącznikiem.

WFU 4. Wymagania szczegółowe wynikające z potrzeb Kancelarii Senatu RP IV. 4. 2. 42. Wjazdy na teren chroniony w liczbie:
1 wjazd główny, reprezentacyjny;
1 wjazd dla dostaw zewnętrznych z kontrolą pirotechniczną;
1 wjazd awaryjny;
1 wjazd do garaży podziemnych dla pracowników i gości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Regulaminem konkursu, Rozdz. I, ust. 4, p.4.2. określa zalecanytermin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu  konkursu, dotyczących w szczególności przygotowania i opracowania Opracowań studialnych. Prawo zamówień publicznych, Art. 284  ust.1 i 2 (stosowany odpowiednio, zgodnie z Art.341 Pzp), określa termin: 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.                                                                                                                                                                                2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

Odpowiedź:

1. Istniejący Grób Nieznanego Żołnierza musi zostać czytelnie wyodrębniony od części odbudowywanej pałacu. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w Grób Nieznanego Żołnierza (dotyczy również zachowanej części podziemnej). WFU IV. 2. 13. 2.
2. Zamawiający informuje, że wytyczne w zakresie spadków ramp wjazdowych i wyjazdowych nie są bezwzględnie obowiązujące.
3. Ze względu na konieczność składowania odpadów na kondygnacji podziemnej oraz dojazd transportowy, należy przewidzieć dostęp dla pojazdów kategorii N3. Przyjęcie promienia skrętu i ewentualnych innych wymagań jak dla drogi klasy L, pozostają do decyzji Projektanta i są częścią propozycji projektowej.
4. Zamawiający przekazał w Załączniku nr 15 rysunki archiwalne. W uzupełnieniu przekazujemy Projekt przebudowy Pałacu Brühla na potrzeby Urzędu Telegraficznego, 1884 r., z zasobów Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej (GARF). Jednocześnie Zamawiający pragnie bardzo wyraźnie podkreślić, że poziomy stropów na tych rysunkach obrazują stan na rok 1884 r., który był efektem przebudowy Pałacu na potrzeby Urzędu Telegrafu. Tym samym nie mogą być interpretowane jako tożsame z poziomami stropów Pałacu Brühla po przebudowie arch. Bohdana Pniewskiego. W związku z tym przekazane rysunki nie odnoszą się do kształtu gmachu z 31 sierpnia 1939 r. Zamawiający nie dysponuje rysunkami wskazującymi poziomy stropów w kamienicach przy ul. Królewskiej.

Odpowiedź:
WFU I.4. „Możliwości obsługi komunikacyjnej odbudowywanych obiektów przez pojazdy samochodowe są ograniczone do ulic: Fredry, Wierzbowej i Królewskiej. Ulica Fredry jest połączona komunikacyjnie wyłącznie z ul. Wierzbową. Pałac Saski nie będzie miał bezpośredniego dostępu do żadnej z ulic.” Rozwiązanie obsługi komunikacyjnej jest jednym zadań stojących przed Uczestnikami konkursu. Podane parametry pochylni nie są obligatoryjne.
Odpowiedź:

WFU IV.2.8.: „Nie dopuszcza się w szczególności wprowadzania na elewacje i dachy budynków widocznych elementów instalacyjnych i urządzeń.”
WFU IV.2.14.18.: „Żadne instalacje i urządzenia nie mogą ingerować w zewnętrzny kształt architektoniczny odbudowywanych obiektów. Dotyczy to zarówno elewacji, jak i dachów budynków.”
WFU IV.2.12.: „Odnośnie do elewacji i dachów odbudowywanych budynków w pracy konkursowej należy dochować największej wierności oryginałowi, po dokładnym zbadaniu źródeł, w szczególności zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Należy przyjąć w miarę możliwości użycie tych samych materiałów i metod odtworzenia elewacji budynków oraz wbudowania w nie zachowanych oryginalnych elementów, jeśli nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.”
WFU IV. 2. 13. 3. „Dopuszcza się zadaszenie dziedzińców wewnętrznych domkniętych ze wszystkich stron elewacjami odbudowywanych budynków lekkimi w wyrazie konstrukcjami przeszklonymi. Najwyższe punkty tych zadaszeń nie mogą znajdować się wyżej niż górne krawędzie ścian elewacji poszczególnych dziedzińców wewnętrznych”.
WFU IV. 2. 13. 4.„Dopuszcza się zabudowanie nie więcej niż trzech dziedzińców wewnętrznych domkniętych ze wszystkich stron elewacjami odbudowywanych budynków. Wysokość ewentualnej zabudowy dziedzińców wewnętrznych nie może przekraczać poziomu uzyskanego 2,5 m poniżej górnej krawędzi ścian elewacji wewnętrznych odnośnych dziedzińców”.
WFU IV.2.12.: „Odnośnie do elewacji i dachów odbudowywanych budynków w pracy konkursowej należy dochować największej wierności oryginałowi, po dokładnym zbadaniu źródeł, w szczególności zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Należy przyjąć w miarę możliwości użycie tych samych materiałów i metod odtworzenia elewacji budynków oraz wbudowania w nie zachowanych oryginalnych elementów, jeśli nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.” Historyczna lokalizacja i kształt kominów stanowią część kształtu zewnętrznego, mogą być one wykorzystane we współczesny sposób, np. jako elementy instalacji. ​

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami WFU:
WFU IV.2.8.: „Nie dopuszcza się w szczególności wprowadzania na elewacje i dachy budynków widocznych elementów instalacyjnych i urządzeń.”
WFU IV.2.14.18.: „Żadne instalacje i urządzenia nie mogą ingerować w zewnętrzny kształt architektoniczny odbudowywanych obiektów. Dotyczy to zarówno elewacji, jak i dachów budynków.”
WFU IV.2.12.: „Odnośnie do elewacji i dachów odbudowywanych budynków w pracy konkursowej należy dochować największej wierności oryginałowi, po dokładnym zbadaniu źródeł, w szczególności zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Należy przyjąć w miarę możliwości użycie tych samych materiałów i metod odtworzenia elewacji budynków oraz wbudowania w nie zachowanych oryginalnych elementów, jeśli nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.”
WFU IV. 2. 13. 3.„Dopuszcza się zadaszenie dziedzińców wewnętrznych domkniętych ze wszystkich stron elewacjami odbudowywanych budynków lekkimi w wyrazie konstrukcjami przeszklonymi. Najwyższe punkty tych zadaszeń nie mogą znajdować się wyżej niż górne krawędzie ścian elewacji poszczególnychdziedzińców wewnętrznych”.
WFU IV. 2. 13. 4. „Dopuszcza się zabudowanie nie więcej niż trzech dziedzińców wewnętrznych domkniętych ze wszystkich stron elewacjami odbudowywanych budynków. Wysokość ewentualnej zabudowy dziedzińców wewnętrznych nie może przekraczać poziomu uzyskanego 2,5 m poniżej górnej krawędzi ścian elewacji wewnętrznych odnośnych dziedzińców”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że dokumentacja przedwojenna projektowa Pałacu Saskiego znajduje się w udostępnionym Załączniku nr 15 w folderze Pałac Saski_Rzuty i Rysunki. We wspomnianym Załączniku istnieje również folder Archiwalia, ale w nim udostępniono inne dokumenty - opisowe i kartograficzne podzielone na 4 foldery, natomiast dokumentacja architektoniczna budynków została wyodrębniona w osobnych folderach.
Odpowiedź:

1. Nie
2. Nie
3. Nie. Muszą być zewnętrzne miejsca postojowe dla pojazdów obsługujących wizyty dyplomatyczne oraz inne ważne wydarzenia. Nie są to miejsca do stałego parkowania.
4. Tak, zjazd awaryjny powinien być usytuowany od ul. Fredry
5. WFU IV. 2. 12. Odnośnie do elewacji i dachów odbudowywanych budynków w pracy konkursowej należy dochować największej wierności oryginałowi, po dokładnym zbadaniu źródeł, w szczególności zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Należy przyjąć w miarę możliwości użycie tych samych materiałów i metod odtworzenia elewacji budynków oraz wbudowania w nie zachowanych oryginalnych elementów, jeśli nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
6. Pomieszczenia dla senatorów ze skrytkami senatorskimi oraz pokoje do cichej pracy nie powinny być zlokalizowane bezpośrednio przy Sali posiedzeń i przy  holu wejściowym. Powinny być zlokalizowane w pośredniej odległości od nich.
7. Należy przewidzieć możliwość oddzielenia stref, np. drzwiami z kontrolą dostępu. Ponadto wszystkie pomieszczenia oprócz sanitariatów muszą być objęte systemem kontroli dostępu.
8.; 9.; 10. Zamawiający odpowiada na Pytania nr:  25/I.8., 25/I.9. i-25/I.10. zgodnie z zapisami Wytycznych Funkcjonalno-Użytkowych, które wskazują m.in.: 

IV. 2. 10. „Wewnętrzna struktura odbudowywanych budynków musi odpowiadać podziałom i tektonice elewacji oraz układowi otworów okiennych i drzwiowych. Niedopuszczalne jest wprowadzanie elementów struktury wewnętrznej obiektów (przegród pionowych i poziomych, schodów, urządzeń itp.) w światło otworów okiennych i drzwiowych oraz przejść bramowych występujących na elewacjach odbudowywanych budynków.”

IV. 2. 12. „Odnośnie do elewacji i dachów odbudowywanych budynków w pracy konkursowej należy dochować największej wierności oryginałowi, po dokładnym zbadaniu źródeł, w szczególności zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Należy przyjąć w miarę możliwości użycie tych samych materiałów i metod odtworzenia elewacji budynków oraz wbudowania w nie zachowanych oryginalnych elementów, jeśli nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.”

IV. 2. 13. 4. „Dopuszcza się zabudowanie nie więcej niż trzech dziedzińców wewnętrznych domkniętych ze wszystkich stron elewacjami odbudowywanych budynków. Wysokość ewentualnej zabudowy dziedzińców wewnętrznych nie może przekraczać poziomu uzyskanego 2,5 m poniżej górnej krawędzi ścian elewacji wewnętrznych odnośnych dziedzińców

Odpowiedź:

1. Tabela 3A „Wytyczne programowo-powierzchniowe podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną” nie zawiera kompletu pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania budynku. W gestii Uczestnika konkursu jest zaproponowanie powierzchni i lokalizacji pomieszczeń zaplecza technicznego wskazanych w WFU pkt. IV. 6. 11. (str. 146), tj.:

 • Magazyny;
 • Serwerownia;
 • Wentylatornia;
 • Pomieszczenie UPS;
 • Pomieszczenie baterii UPS;
 • Pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi zaplecza technicznego;
 • Pomieszczenia dla pracowników gospodarczych;
 • Warsztat podręczny;
 • Pokój konserwatora;
 • Sanitariaty dla pracowników;
 • Inne pomieszczenia techniczne w zależności od potrzeb.

Wszystkie pomieszczenia należy wyszczególnić w tabeli w Załączniku nr 6C „Zestawienie pomieszczeń”.

2. Do decyzji Uczestnika konkursu.
3. Optymalnym rozwiązaniem jest umożliwienie dostępu do wskazanych Zespołów, tj. Zespołu Sali wielofunkcyjnej oraz Zespołu pomieszczeń konferencyjno-kongresowo-edukacyjnych i warsztatowych zarówno niezależnego (z zewnątrz) jak i poprzez połączenie z pozostałymi Zespołami pomieszczeń podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną.

Odpowiedź:

1. WFU IV. 2. 13. 13. „Poza nową zabudową odbudowywanych obiektów oraz odtworzeniem ogrodu Becka, należy respektować obecny układ i zagospodarowanie Ogrodu Saskiego w liniach rozgraniczających inwestycję. Nie dopuszcza się lokalizacji nowych ogrodzeń od strony Ogrodu Saskiego z wyjątkiem ogrodzenia części odtworzonego ogrodu Becka.” WFU IV. 2. 13. 5. „Należy odtworzyć ogród przy pawilonie Becka w jego kształcie z sierpnia 1939 r. wraz z ogrodzeniem i połączyć komunikacyjnie z Ogrodem Saskim, umożliwiając swobodny dostęp z przestrzeni Ogrodu Saskiego.”
2. WFU IV. 2. 11. „W załączniku nr. 2 znajduje się rysunek, pokazujący w przybliżeniu historyczny obrys odbudowywanych budynków wraz z ich wysokościami. W pracach konkursowych autorzy muszą zastosować ww. geometrię tych obiektów.” Wskazany w WFU załącznik nr 2 to Załącznik nr 7C do Regulaminu konkursu, pt. Rysunek przybliżonej lokalizacji odbudowywanych obiektów.
3. WFU IV. 2. 10. „Wewnętrzna struktura odbudowywanych budynków musi odpowiadać podziałom i tektonice elewacji oraz układowi otworów okiennych i drzwiowych. Niedopuszczalne jest wprowadzanie elementów struktury wewnętrznej obiektów (przegród pionowych i poziomych, schodów, urządzeń itp.) w światło otworów okiennych i drzwiowych oraz przejść bramowych występujących na elewacjach odbudowywanych budynków.”
4. Pytanie niezrozumiałe. WFU nie zawiera informacji o drugiej wystawie stałej. Zespół wystawy stałej składa się z sześciu przestrzeni ekspozycyjnych (patrz WFU str. 139 oraz WFU Tabela nr 3).
5. WFU IV. 6. 4. „Zespół gastronomii to część budynku mogąca funkcjonować niezależnie od pozostałych obszarów. Planowane są trzy punkty gastronomiczne o zróżnicowanej ofercie i przedziale budżetowym. Miejsca gastronomii należy zaprojektować z dala od Grobu Nieznanego Żołnierza; zaleca się, aby były powiązane widokowo z Ogrodem Saskim i w miarę możliwości pozwalały na utworzenie „letnich ogródków”. Restaurację z pełną obsługą kelnerską należy umieścić w parterze półrotundy kamienicy Lessla. Punkty gastronomiczne: • Restauracja o wysokim standardzie z pełną obsługą kelnerską, z salą konsumpcyjną o powierzchni ok. 200 m2, z możliwością podziału na dwie mniejsze sale oraz ewentualną przestrzenią dla dzieci. Należy zapewnić pełną technologię kuchenną oraz zaplecze zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. • Kawiarnia/bistro na blisko 40 osób, z niezależnym wejściem i nieskomplikowaną komunikacją. Powinna mieć zaplecze technologiczne i socjalne zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. • Bar szybkiej obsługi dla ok. 50 osób, z wejściem niezależnym od wejścia na wystawy i nieskomplikowaną komunikacją, z zapleczem technologicznym i socjalnym zaprojektowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. • Sanitariaty dla gości zlokalizowane przy każdym z punktów gastronomicznych. Należy zapewnić niezależne funkcjonowanie każdego z punktów gastronomicznych. Jeżeli technologia i usytuowanie będą tego wymagały, należy zaprojektować windy gastronomiczne i korytarze techniczne oraz tak zaprojektować lokale gastronomiczne, aby umożliwić ich funkcjonowanie poza godzinami otwarcia całego obiektu. Restaurację o wysokim standardzie z pełną obsługą kelnerską należy zlokalizować na kondygnacji parteru, pozostałe również zaleca się umiejscowić na parterze. Każdy z lokali gastronomicznych powinien mieć niezależne miejsce do składowania odpadów.” WFU Tabela nr 3 (str. 147): „Sala restauracyjna o wysokim standardzie z pełną obsługą kelnerską, z ewentualną przestrzenią dla dzieci – wymagana na parterze półrotundy kamienicy Lessla”. WFU IV. 4. 2. 15. „Bufet z zapleczem technologicznym do obsługi sali konsumpcyjnej przewidzianej dla 50-100 osób. Bufet powinien być wyposażony w pełne zaplecze technologiczne zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i składać się m. in. z: rozdzielni kelnerskiej, zmywalni brudnych naczyń, przechowalni czystych naczyń, wydawalni, kuchni, przygotowalni czystej, przygotowalni brudnej, przedmagazynu, magazynu opakowań, pomieszczenia szaf chłodniczych, magazynu zasobów, magazynu produktów suchych, magazynu napojów, magazynu sprzętu porządkowego, magazynu odpadów, pokoju personelu, szatni personelu, umywalni i sanitariatów. Część pomieszczeń magazynowych może znajdować się na kondygnacji podziemnej. Bufet nie powinien być dostępny dla osób z zewnątrz.”
6. WFU IV.6.1. „(…) Zalecane jest usytuowanie wystawy stałej na kondygnacji parteru budynku.”WFU IV.6.2. „(…) Zaleca się, aby sale ekspozycji czasowej znajdowały się na kondygnacji parteru. (…)Przestrzeń ekspozycji 2 wystawy czasowej będzie przeznaczona na potrzeby Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i należy ją usytuować na kondygnacji parteru od strony ul. Królewskiej. ” WFU Tabela nr 3 (str. 147): „ekspozycja wystawy czasowej 2 – wymagana na parterze kamienicy Malhomme’a (narożnik południowo-wschodni)”.
7. Użytkownikami wymienionych sal będą priorytetowo instytucje prowadzące działalność w Pałacu Saskim ale możliwy również będzie wynajmem sal dla podmiotów zewnętrznych.
8. Należy wygospodarować jak największą ilość miejsc postojowych (minimum 50).
Uwaga: nie są to miejsca parkingowe lecz postojowe
9. Należy założyć, że wszystkie sale będą zajęte przy maksymalnej liczbie osób dla danej Sali.
10. Preferowany układ to prostokąt o krótszym boku w proporcji minimum 0,6 do dłuższego. Ponadto, dwie sale 50 osobowe muszą mieć możliwość połączenia w jedną salę 100 osobową oraz dwie sale 150 osobowe muszą mieć możliwość połączenia w jedną salę 300 osobową.

Odpowiedź:

Szczegółowe rozwiązania pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu i będą one oceniane przez Sąd Konkursowy. Zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać poniższe zapisy:

WFU IV. 2. 14. 3. „(…) Zaleca się odtworzenie modernistycznego charakteru wnętrz reprezentacyjnych i przestrzeni wspólnych Pałacu Brűhla oraz pawilonu Becka, w tym pałacowego westybulu. Monumentalny i elegancki styl wnętrz zastosowany podczas przebudowy pałacu w latach 30-tych XX w. winien stanowić źródło inspiracji dla projektu.” WFU IV. 2. 14. 11. „Preferuje się usytuowanie w parterach kamienic od strony ul. Królewskiej małych lokali handlowych (np. księgarni) przy wykorzystaniu historycznych lokalizacji witryn i wejść do lokali usługowych istniejących tam przed II wojną światową.” WFU IV. 2. 14. 5. „Należy wyeksponować dla zwiedzających relikty dawnej zabudowy wpisane do rejestru zabytków i występujące w obrębie odbudowywanych obiektów.” WFU IV. 2. 14. 18. „Żadne instalacje i urządzenia nie mogą ingerować w zewnętrzny kształt architektoniczny odbudowywanych obiektów. Dotyczy to zarówno elewacji, jak i dachów budynków.”

WFU IV. 2. 8. „Nie dopuszcza się w szczególności wprowadzania na elewacje i dachy budynków widocznych elementów instalacyjnych i urządzeń.” WFU IV.3. „(…) Rekomenduje się również stosowanie rozwiązań zawartych w poradniku Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pt. „Standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania” (Warszawa 2017)”. Tabela 3A „Wytyczne programowo-powierzchniowe podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną” nie zawiera kompletu pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania budynku. Do decyzji Uczestnika konkursu należy zaproponowanie powierzchni i lokalizacji innych pomieszczeń, nie ujętych w Tabeli 3A.

Odpowiedź:

1. WFU IV. 2. 12. „Odnośnie do elewacji i dachów odbudowywanych budynków w pracy konkursowej należy dochować największej wierności oryginałowi, po dokładnym zbadaniu źródeł, w szczególności zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Należy przyjąć w miarę możliwości użycie tych samych materiałów i metod odtworzenia elewacji budynków oraz wbudowania w nie zachowanych oryginalnych elementów, jeśli nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.”
Przedstawione rozwiązania spełniające m.in. powyższe kryterium będą podlegać ocenie Sądu Konkursowego i nie będą stanowiły podstawy do wykluczenia pracy projektowej z Konkursu.
2. WFU IV.6.2. „(…) Zaleca się, aby sale ekspozycji czasowej znajdowały się na kondygnacji parteru. (…)Przestrzeń ekspozycji 2 wystawy czasowej będzie przeznaczona na potrzeby Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i należy ją usytuować na kondygnacji parteru od strony ul. Królewskiej. ”
WFU Tabela nr 3 (str. 147): „ekspozycja wystawy czasowej 2 – wymagana na parterze kamienicy Malhomme’a (narożnik południowo-wschodni)”.
3. Kancelaria Tajna jest wykorzystywana codziennie. Zespół pomieszczeń PIN może być zlokalizowany w strefie bliższej. Kancelarię Tajną należy zorganizować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1558).

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje dwa terminy wizji lokalnej reliktów w dniach: 5 i 7 lipca 2023 r. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Sekretarza Konkursu poprzez elektroniczną platformę konkursową i wybranie jednego z dwóch podanych terminów oraz preferowanej godziny. Zamawiający wskaże miejsce zbiórki.
Odpowiedź:

1. WF-U IV. 2. 14. 3. „W obrębie Pałacu Brühla i pawilonu Becka wymaga się stosowania we wnętrzach części wspólnych i pomieszczeniach reprezentacyjnych takiego rodzaju materiałów wykończeniowych, jakie były użyte historycznie w aranżacji tych obiektów. Zaleca się odtworzenie modernistycznego charakteru wnętrz reprezentacyjnych i przestrzeni wspólnych Pałacu Bruhla oraz pawilonu Becka, w tym pałacowego westybulu. Monumentalny i elegancki styl wnętrz zastosowany podczas przebudowy pałacu w latach 30-tych XX w. winien stanowić źródło inspiracji dla projektu.” Zapis powyższy pozostawia rozwiązanie do decyzji Uczestnika konkursu.

2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni kolorystycznych lub dodatkowego szrafu/hatcha.

Odpowiedź:

WFU IV. 2. 7. „Dopuszcza się rozwiązanie obsługi komunikacyjnej odbudowywanych obiektów w zakresie dojazdu do parkingów podziemnych oraz stref dostaw zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej z wjazdem od ul. Wierzbowej w obrębie jednego z istniejących dwóch pasów ruchu i wyjazdem w ul. Królewskiej (wylot w kierunku ul. Marszałkowskiej), również w obrębie jednego pasa ruchu (...) Przy czym wyżej wymienione pochylnie mogą być zlokalizowane poza obrysem linii rozgraniczającej inwestycję. Dopuszcza się również inne rozwiązania obsługi komunikacyjnej, różniące się od rozwiązania przedstawionego powyżej”.

Odpowiedź:
Udostępnienie inwentaryzacji reliktów Pałacu Saskiego w formacie .dwg nie jest możliwe.
Odpowiedź:
Tak, przy spełnieniu m.in. wszystkich kryteriów zawartych w WFU w punktach IV. 2. 13. 3. i IV. 2. 13. 4., tj.: „Dopuszcza się zadaszenie dziedzińców wewnętrznych domkniętych ze wszystkich stron elewacjami odbudowywanych budynków lekkimi w wyrazie konstrukcjami przeszklonymi. Najwyższe punkty tych zadaszeń nie mogą znajdować się wyżej niż górne krawędzie ścian elewacji poszczególnych dziedzińców wewnętrznych.” i „Dopuszcza się zabudowanie nie więcej niż trzech dziedzińców wewnętrznych domkniętych ze wszystkich stron elewacjami odbudowywanych budynków. Wysokość ewentualnej zabudowy dziedzińców wewnętrznych nie może przekraczać poziomu uzyskanego 2,5 m poniżej górnej krawędzi ścian elewacji wewnętrznych odnośnych dziedzińców.” Uwaga, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w WFU w punktach IV. 2. 13. 3. i IV. 2. 13. 4. dziedziniec północny Pałacu Saskiego i dziedziniec trójkątny pomiędzy Pałacem Saskim a Pałacem Brühla stanowią jeden dziedziniec domknięty ze wszystkich stron elewacjami budynków.
Odpowiedź:
Zdjęcia w ujęciach "z lotu ptaka" zostały udostępnione Uczestnikom Konkursu w Załączniku nr 28 do Regulaminu Konkursu. Zdjęcia nr 033, 034, 035, 036, 037, 038 oraz 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 są zdjęciami w ujęciu "z lotu ptaka". Przekazujemy dodatkowo 11 zdjęć wykonanych dronem, zdjęcia zamieszczone są na stronie internetowej Konkursu.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 9/I/7 "Zgodnie z zapisami w Rozdziale VII pkt. 2b Regulaminu konkursu, zarówno tabele jak i pomniejszone plansze są dodatkową częścią do 20 stron opisu. cyt.: "Praca konkursowa powinna obligatoryjnie składać się z: (...) CZĘŚCI OPISOWEJ – maksymalnie 20 arkuszy A4 tekstu oraz dodatkowo (nie wliczane do 20 stron opisu) tabele stanowiące Załączniki nr 6A2, 6B, 6C i 6D do Regulaminu oraz pomniejszone do formatu A3 plansze części graficznej".
Odpowiedź:

Regulamin, Rozdział V, pkt 2, ppkt 3) CZĘŚĆ OPISOWA
(…)wstępne założenia, wraz z uzasadnieniem, dotyczące:
- szacunkowego kosztu realizacji Inwestycji – należy wypełnić tabelę „Szacowany koszt przygotowania i realizacji Inwestycji” przedstawioną w Załączniku nr 6A1,
​- szacowanego kosztu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej (wykonanie Przedmiotu zamówienia) (…)”.

Informację oszacowanym koszcie wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej (wykonanie Przedmiotu zamówienia) należy zamieścić w Załączniku nr 6A1.

Odpowiedź:
Wyjazd awaryjny funkcjonować będzie tylko w szczególnych przypadkach (tak jak nazwa wskazuje - awaryjnie) i powinien być powiązany z garażem podziemnym dla pojazdów służbowych, senatorów oraz pracowników.
Odpowiedź:

1. Tak, należy zapewnić skanowanie całego pojazdu poprzez system do prześwietlania pojazdów.
2. Pytanie zostało sformułowane w sposób niejasny - co oznacza „poza granicami opracowania”? Całość obsługi komunikacyjnej powinna zostać ujęta w opracowaniach konkursowych.
3. Do decyzji Uczestnika konkursu. Rozwiązanie obsługi komunikacyjnej jest jednym zadań stojących przed Uczestnikami konkursu.
4. Tak.
5. Klatka schodowa ewakuacji tajnej powinna znajdować się w pobliżu wyjazdu awaryjnego.
6. Należy wypełniać kolorem całą powierzchnię danego pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia pomyłki oczywiste w Regulaminie konkursu i w związku z tym następujące punkty otrzymują brzmienie:

Rozdz. V, p. 3, ppkt 7)

Postać fizyczna Opracowania studialnego musi dotrzeć do Operatora w terminie wskazanym w Harmonogramie (decyduje data wpływu).

UWAGA: z jakichkolwiek danych podawanych na opakowaniu nie może wynikać możliwość ustalenia kto jest Uczestnikiem konkursu. Ponadto należy dołączyć pokwitowanie złożenia Opracowania studialnego (Załącznik nr 4A do Regulaminu) w otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem Uczestnika konkursu. Na ten adres zostanie odesłane pokwitowanie – dotyczy składania w formie innej tj. operator pocztowy lub kurier.

Opracowanie studialne złożone przez Uczestnika może być wycofane wyłącznie przed upływem terminu na składanie Opracowań studialnych.

a) Wycofanie postaci fizycznej Opracowania studialnego może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania złożenia Opracowania studialnego, wystawionego przez Organizatora lub osobę czy jednostkę przez niego wyznaczoną.

b) Wycofanie postaci elektronicznej Opracowania studialnego Uczestnik konkursu może dokonać poprzez EPK.

Rozdz. VII, p. 3, ppkt 7)

Postać fizyczna Pracy konkursowej musi dotrzeć do Operatora w terminie wskazanym w Harmonogramie (decyduje data wpływu).

UWAGA: z jakichkolwiek danych podawanych na opakowaniu nie może wynikać możliwość ustalenia kto jest Uczestnikiem konkursu. Ponadto należy dołączyć pokwitowanie złożenia Pracy konkursowej (Załącznik nr 5A do Regulaminu) w otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem Uczestnika konkursu. Na ten adres zostanie odesłane pokwitowanie.

Rozdz. I, p.4, ppkt 4.6. oraz Rozdz. I, p.4, ppkt 4.9.

4.6.

OPRACOWANIA STUDIALNE - SKŁADANIE

 

Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.

 

Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

 

Opracowania studialne w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Operatora wskazany w Rozdziale I ust. 1.

do dnia

21 lipca 2023 r.

do godziny

15.00

4.9.

PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ (PLANSZE I OPIS)

 

Ostateczny termin składania postaci elektronicznej Prac konkursowych.

 

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

 

Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Operatora wskazany w Rozdziale I ust. 1.

do dnia

28 września 2023 r.

do godziny

15.00

Adres Operatora określony jest w Rozdz. I, p.1 Regulaminu konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Adres korespondencyjny Organizatora to adres Operatora, który określony jest w Rozdz. I, p.1 Regulaminu konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
W związku z powyższym Opracowania studialne oraz Prace konkursowe należy składać w regulaminowym terminie na podany adres.

Odpowiedź:

Pola eksploatacji wymienione w Załączniku nr 4B do Regulaminu konkursu są następujące:

„(…) na następujących polach eksploatacji:

a. umieszczenie, utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b. umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez Organizatora;
c. wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line;
d. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
e. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu;
f. wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora jego programów, audycji i publikacji;
g. sporządzenie wersji obcojęzycznych.
h. użyczanie.”

Powyższe postanowienie oznacza, że nie jest możliwe wykorzystanie do sporządzania projektu.

W przypadku nieudzielenia zgody przez Uczestnika konkursu jego utwór nie będzie eksploatowany na polach określonych w Załączniku nr 4B (lit. a-h).

Odpowiedź:
Informujemy, że linki do materiałów konkursowych (login i hasło) zostały przekazane w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 14.32, poprzez EPK SARP, zakładka „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”.
Odpowiedź:
Pytanie dotyczy punktu IV.4.2.16. Zamawiający informuje, że przestrzeń przewidziana jest tylko na potrzeby Kancelarii Senatu RP. Sale na posiedzenia komisji senackich/ konferencyjne mają być dedykowane senatorom i zaproszonym przez komisje gościom.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że stratygrafia murów została przekazana w Załączniku nr 30 - Wyciąg z badań archeologicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszt wykonania przedmiotu usługi opisanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu ( projektowane postanowienia umowy) nie wlicza się do łącznego kosztu realizacji Inwestycji (w stanie wykończonym i z zagospodarowaniem terenu).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany orientacji plansz. Plansze Prac konkursowych, eksponowane podczas obrad Sądu Konkursowego, mogą stykać się krawędziami.
Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu, Rozdział VII, ust. 2, pkt. 1 lit. p, Praca konkursowa powinna zawierać inny widok charakterystycznego wnętrza ogólnodostępnego wg wyboru Uczestnika konkursu.
Odpowiedź:
Przedmiotową wizualizację należy wykonać dla sali wielofunkcyjnej będącej częścią programu przewidzianego na potrzeby podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie każdej z planszy 100x140cm jako składających się z 2 mniejszych formatów 100x70cm. Plansze Prac konkursowych, eksponowane podczas obrad Sądu Konkursowego, mogą stykać się krawędziami.