Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Komunikacja w Konkursie, w tym:

 • składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w tym także uzupełnień i wyjaśnień wniosków na wezwanie Organizatora,
 • składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
 • składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
 • składanie Opracowań studialnych,
 • składanie Prac konkursowych,
 • wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
 • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących Opracowań studialnych i Prac konkursowych, o których mowa w Regulaminie Konkursu w Rozdziale V ust. 3 pkt 1) lit. b). oraz Rozdziale VII ust. 3 pkt 1) lit. b).

UWAGA:

 1. Instrukcja składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”.
  Dokument dostępny jest na stronie EPK (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”
 2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin Platforma ZETO PZP”
  Dokument dostępny jest na stronie Platformy (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”

Instrukcja platformy dla użytkowników

Regulamin platformy