Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Harmonogram konkursu

ETAP KWALIFIKACYJNY

4.1.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

22 marca 2023 r.

4.2.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (tura 1)

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

do dnia 5 maja 2023 r. do godziny 15.00

4.3.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

do dnia 9 maja 2023 r. do godziny 15.00

4.4.

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

do dnia 25 maja 2023 r.

ETAP I – OPRACOWANIA STUDIALNE

4.5.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (tura 2)

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

do dnia 5 czerwca 2023 r.

4.6.

OPRACOWANIA STUDIALNE - SKŁADANIE

Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.

Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Opracowania studialne w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1.

do dnia 21 lipca 2023 r. do godziny 15.00

4.7.

KWALIFIKACJA DO ETAPU II KONKURSU

Ostateczny termin powiadomienia poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.

do dnia 4 sierpnia 2023 r.

ETAP II – PRACE KONKURSOWE

4.8.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (tura 3)

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00

4.9.

PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ (PLANSZE I OPIS)

Ostateczny termin składania postaci elektronicznej Prac konkursowych.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1.

do dnia 28 września 2023 r. do godziny 15.00

4.10.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

w dniu 12 października 2023 r.

4.11.

WYSTAWA POKONKURSOWA

od dnia 12 października 2023 r. do dnia 26 października 2023 r.

4.12.

DYSKUSJA POKONKURSOWA

w dniu 26 października 2023 r.