Konkurs SARP nr 1040

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Uzasadnienie kwalifikacji

Warszawa, 3 sierpnia 2023 r.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE i PRAWNE KWALIFIKACJI OPRACOWAŃ STUDIALNYCH DO II ETAPU KONKURSU

W pierwszej kolejności, stosownie do pkt 2 ppkt 1 Rozdziału VI Regulaminu konkursu, Sąd Konkursowy dokonał szczegółowej analizy wszystkich opracowań studialnych, sprawdzając ich zgodność, z bezwzględnie wiążącymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w regulaminie konkursu. W wyniku tej analizy Sąd Konkursowy stwierdził, że żadne opracowanie studialne nie podlega odrzuceniu lub wykluczeniu z oceny Sądu Konkursowego.

Następnie Sąd Konkursowy dokonał oceny opracowań studialnych na podstawie kryteriów określonych w pkt 1 rozdziału VI regulaminu konkursu, tj. następujących kryteriów oceny:

 • Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz odwzorowanie historycznej formy budynków, odwzorowanie zewnętrznego historycznego kształtu.
 • Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków.
 • Rozwiązanie relacji Grobu Nieznanego Żołnierza z odtwarzanymi obiektami, ze szczególnym uwzględnieniem kolumnady Pałacu Saskiego.
 • Sposób eksponowania zabytkowych reliktów.
 • Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej.
 • Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.
 • Trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, widokowe i komunikacyjne z otoczeniem.

W ramach oceny opracowań studialnych Sąd Konkursowy dokonał omówienia poszczególnych opracowań studialnych oraz analizy ich treści, a następnie przeprowadził szczegółową dyskusję.

Na wniosek Przewodniczącego Sądu Konkursowego każdy z Sędziów dokonał wyboru do 5 opracowań studialnych, które w największym stopniu spełniają kryteria oceny opracowań studialnych, biorąc pod uwagę wnioski z omówienia opracowań studialnych, analizy ich treści oraz szczegółowej dyskusji Sądu Konkursowego. Wyniki wyboru dokonanego przez Sędziów przedstawia poniższe zestawienie - numery Opracowań studialnych zostały nadane przez Elektroniczną Platformę Konkursową EPK SARP.

 • 8 głosów – Opracowanie studialne nr 003
 • 7 głosów - Opracowanie studialne nr 008
 • 5 głosów – Opracowanie studialne nr 006
 • 5 głosów – Opracowanie studialne nr 009
 • 5 głosów – Opracowanie studialne nr 001
 • 4 głosy – Opracowanie studialne nr 007
 • 2 głosy – Opracowanie studialne nr 004
 • 1 głos – Opracowanie studialne nr 002
 • 0 głosów – Opracowanie studialne nr 010

Sąd Konkursowy przeprowadził dyskusję podsumowującą, ponownie omawiając szczegółowo 5 Opracowań studialnych, które uzyskały największą liczbę głosów.

Po dyskusji Sąd Konkursowy podjął ostateczną decyzję o wyborze 5 opracowań studialnych, które uzyskały minimum 5 głosów i ich zakwalifikowaniu do II Etapu Konkursu. Są to opracowania studialne o następujących numerach: 003, 008, 006, 009, 001.

Tym samym nie zostały zakwalifikowane do II Etapu Konkursu Opracowania studialne, które w ocenie Sądu Konkursowego w najmniejszym stopniu spełniały kryteria oceny opracowań studialnych określonych w regulaminie konkursu, co skutkowało uzyskaniem mniejszej liczby głosów. Są to opracowania studialne o następujących numerach: 007. 004, 002, 010.

Sąd Konkursowy, mając na uwadze kryteria oceny opracowań studialnych określone w regulaminie konkursu i dokonując oceny poszczególnych opracowań studialnych, które nie zostały zakwalifikowane do II Etapu Konkursu, wziął pod uwagę następujące okoliczności:

- Opracowanie studialne nr 007:

Praca nie uzyskała kwalifikacji do drugiego etapu miedzy innymi z uwagi na wątpliwy w ocenie Sądu Konkursowego zaproponowany rozkład funkcjonalny, zwłaszcza w zakresie usytuowania funkcji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dwóch odrębnych budynkach oraz usytuowanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w parterach od strony Placu Piłsudskiego.

Wątpliwe wydaje się także spłaszczenie tektoniki dziedzińca Pałacu Brühla. Nie uzasadnione wydaje się dodanie znacznej wielkości powierzchni najmu na cele komercyjne.

- Opracowanie studialne nr 004:

Praca nie uzyskała kwalifikacji do drugiego etapu z uwagi na wątpliwy w ocenie Sądu Konkursowego zaproponowany rozkład funkcjonalny, zwłaszcza w zakresie usytuowania funkcji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako oddzielnego poziomu obejmującego różne budynki. Wątpliwym jest także zbyt wysoko wyniesione zadaszenie dziedzińca południowego Pałacu Saskiego. Nieprawidłowym jest brak właściwej ekspozycji obowiązującego obrysu reliktów Pałacu Saskiego wpisanych do Rejestru Zabytków. Wątpliwości budzi również obniżenie posadzki w sąsiedztwie Grobu Nieznanego Żołnierza.

- Opracowanie studialne nr 002:

Praca nie uzyskała kwalifikacji do drugiego etapu z uwagi na niedopuszczalną, w ocenie Sądu Konkursowego, modyfikację kształtu obrysu północnego skrzydła Pałacu Saskiego i łącznika oficyn Pałacu Brühla oraz brak realizacji oficyn kamienic Lessla, kamienicy Królewska 8 oraz kamienicy Malhomme'a. Błędne jest sytuowanie mało istotnych funkcji sanitarnych i obsługujących w sąsiedztwie Placu Piłsudskiego. Jako niewłaściwą należy uznać liczbę miejsc parkingowych np. dla obsługi potrzeb Senatu.

- Opracowanie studialne nr 010:

Praca nie uzyskała kwalifikacji do drugiego etapu z uwagi na zbyt jednoznaczne w ocenie Sądu Konkursowego usuniecie struktury wewnętrznej Pałacu Saskiego i nie przystający pomysł przestrzenny i materiałowy na nowe wypełnienie tej struktury. Proponowana lokalizacja i stylistyka wnętrz Senatu, w tym sali posiedzeń, nie spotkała się z pozytywną oceną Sędziów. Z brakiem akceptacji Sądu Konkursowego spotkało się również przedstawione rozwiązanie wyjść z części podziemnej w przestrzeni Placu Piłsudskiego.

Zgodnie z art. 329 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Sąd Konkursowy postanowił niezwłocznie poinformować o wynikach oceny opracowań studialnych tych Uczestników konkursu, którzy złożyli te opracowania, podając niniejsze uzasadnienie faktyczne i prawne.

Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu

Załączniki: